ตรวจเลือดบอกสุขภาพ

ตรวจเลือดบอกสุขภาพ

                         
เรียนรู้การตรวจค่าเลือด

ทำให้คุณทราบถึง

อาการป่วยหรือแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคต่างๆ


     
ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงรายการตรวจต่างๆ และโรคที่สงสัยว่าอาจจะเป็นได้  โดยแต่ละรายการมีค่าปกติซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน  ทำให้ทราบว่าผู้ที่เข้ารับการตรวจนั้นปกติหรือไม่

      ผลการตรวจองค์ประกอบและสภาวะของเลือด  ทำให้เราทราบถึงอาการป่วยหรือแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้  เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคเอดส์, รูมาตอยด์, ตับอักเสบ, ไตอักเสบ เป็นต้น

      นอกจากนี้ยังนับเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ผลถูกต้องแม่นยำอีกด้วย

      รายการ ค่ามาตรฐาน (โดยประมาณ) ความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยที่อาจเป็นได้
จำนวนเม็ดเลือดแดง เพศชาย 4 ล้าน - 5.5 ล้านเซลล์/ไมโครลิตร
เพศหญิง 3.5 ล้าน - 5 ล้านเซลล์/ไมโครลิตร
ค่าสูง ภาวะขาดน้ำ เป็นต้น
ค่าต่ำ โรคโลหิตจางทุกชนิด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การตั้งครรภ์ เป็นต้น
ปริมาณฮีโมโกลบิน เพศชาย 14-18 กรัม/เดซิลิตร
เพศหญิง 12-16 กรัม/เดซิลิตร
ค่าสูง ภาวะขาดน้ำ เป็นต้น
ค่าต่ำ โรคโลหิตจางทุกชนิด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การตั้งครรภ์ เป็นต้น
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงในเลือดคิดเป็น % (Hematocrit) เพศชาย 37 - 50%
เพศหญิง 34 - 45%
ค่าสูง ภาวะขาดน้ำ เป็นต้น
ค่าต่ำ โรคโลหิตจางทุกชนิด เป็นต้น
จำนวนเม็ดเลือดขาว 3,500 - 9,000 เซลล์/ไมโครลิตร ค่าสูง ต่อมทอนซิลอักเสบ ปอดอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว อาการบาดเจ็บภายนอก
ค่าต่ำ ภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) โรคโลหิตจาง (Pernicious anemia) เป็นต้น
จำนวนเกล็ดเลือด 150,000 - 400,000 เซลล์/ไมโครลิตร ค่าสูง ภาวะมีเกร็ดเลือดสูง ภาวะเลือดออกมาก เป็นต้น
ค่าต่ำ ภาวะไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะมีเมกะคาริโอไซต์ต่ำ (Megakaryocytopenia) ตับแข็ง โรคลูปัส หรือ SLE จ้ำเลือด เป็นต้น
จำนวนเม็ดเลือดโดยรวม (แบ่งตามชนิดเม็ดเลือดขาว) นิวโทรฟิล
1. กลุ่มนิวเคลียสเป็นแท่งยาวราว 10%
2. กลุ่มนิวเคลียสเป็นพู 25-70%
นิวโทรฟิลสูง ติดเชื้อ เลือดออก มะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หัวใจขาดเลือด เป็นต้น
นิวโทรฟิลต่ำ ติดเชื้อ ไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น
  ลิมโฟไซต์ 15 - 60% ลิมโฟไซต์สูง ติดเชื้อ ซิฟิลิส โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคของต่อมไทรอยด์
ลิมโฟไซต์ต่ำ เริ่มมีการติดเชื้อ อาการข้างเคียงจากรังสีบำบัด ฮอร์โมนต่อมหมวกไตสูง เป็นต้น
  อีโอซิโนฟิล 2 - 5%
เบโซฟิลประมาณ 2%
อิโอซิโนฟิลสูง หอบหืด ผิวหนังแพ้และอักเสบ เป็นต้น
อิโอซิโนฟิลต่ำ ความเครียด กลุ่มอาการคุชชิ่ง (Cushing 's Syndrome - เป็นอาการที่มีฮอร์โมนต่อมหมวกไตสูง)
  โมโนไซต์ 3-10% โมโนไซต์สูง วัณโรค ซิฟิลิส โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น
โมโนไซต์ต่ำ ติดเชื้อ เป็นต้น
ความเร็วของการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง เพศชาย 12 มิลลิลิตร/หน่วยเวลา
เพศหญิง 15 มิลลิลิตร/หน่วยเวลา
ช้ากว่าปกติ ขาดน้ำ ภาวะเม็ดเลือดแดงมาก
เร็วกว่าปกติ โรคโลหิตจางทุกชนิด การอักเสบทุกชนิดในร่างกาย
โปรตีนรวมในซีรัม 6.5 - 8 กรัม/เดซิลิตร ค่าสูง โรคของเนื้อเยื่อคอลลาเจน มะเร็งของไขกระดูก เป็นต้น
ค่าต่ำ ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตอักเสบ ขาดสารอาหาร เป็นต้น
คอเลสเตอรอลรวม 120 - 220 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
*วัดด้วยวิธีใช้ออกซิเจน
ค่าสูง เบาหวาน ต่อมไทรอยด์เสื่อม เป็นต้น
ค่าต่ำ ตับแข็ง ต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ โรคต่อมหมวกไตเสื่อม เป็นต้น
ไตรกลีเซอไรต์ 30 - 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
*วัดด้วยวิธีใช้ออกซิเจน
ค่าสูง เบาหวาน ต่อมไทรอยด์เสื่อม ไขมันคั่งในตับ ไตวาย ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
ค่าต่ำ หลอดเลือดแดงแข็งตัว เบาหวาน ตับแข็ง เป็นต้น
คอเลสเตอรอล ชนิด HDL เพศชาย 36 - 58 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
เพศหญิง 43 - 73 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ค่าสูง ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เป็นต้น
ค่าต่ำ หลอดเลือดแดงแข็งตัว เบาหวาน ตับแข็ง เป็นต้น
GOT 5 - 40 หน่วยสากล/ลิตร
*วัดด้วยค่าการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ต
ค่าสูง ตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ ไขมันคั่งในตับ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น
GPT 3 - 35 หน่วยสากล/ลิตร
*วัดด้วยค่าการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ต
ค่าสูง ตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ ไขมันคั่งในตับ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น
LDH 200 - 400 หน่วยสากล/ลิตร
*วัดด้วยวิธีทำปฎิกิริยากับ PL
ค่าสูง ตับอักเสบ มะเร็งตับ ตับแข็ง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย ปอดขาดเลือด โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคโลหิตจางชนิดเพอร์นิเชียส กล้ามเนื้ออักเสบ เป็นต้น
Y-GTP เพศชาย 0 - 50 หน่วยสากล/ลิตร
เพศหญิง 0 - 30 หน่วยสากล/ลิตร
ค่าสูง ตับอักเสบ ภาวะไขมันคั่งในตับเนื่องจากแอลกอฮอล์ ตับแข็ง มะเร็งตับ ท่อน้ำดีอักเสบ นิ่วในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี เป็นต้น
ALP (แอลคาไลฟอสฟาเตส) 0.3 - 3 หน่วยสากล
*ด้วยวิธีเบสซี-ลาวรี
80-300 หน่วยสากล
*ตามวิธีของ JSCC
ค่าสูง ตับอักเสบ ตับแข็ง มะเร็งตับ นิ่วในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี มีกระดูกหัก ต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ เป็นต้น
คอลีนเอสเทอเรส 180 - 440 หน่วยสากล/ลิตร
*วัดด้วยวิธีคัลเลอริเมตรี
ค่าสูง ไขมันคั่งในตับ ต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ เป็นต้น
ค่าต่ำ ตับแข็ง ตับอักเสบ มะเร็งตับ เป็นต้น
บิลิรูบิน บิลิรูบินรวม 0.2 - 1.1 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
0.1 - 0.5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ค่าสูง ตับอักเสบ ตับแข็ง นิ่วในท่อน้ำดี เป็นต้น
ค่าต่ำ โรคโลหิตจางชนิดขาดธาตุเหล็ก เป็นต้น
ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร (Fasting Blood Sugar) 65 - 105 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
*วัดด้วยวิธีใช้ออกซิเจน
ค่าสูง เบาหวาน ตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับอ่อน ต่อมไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ เป็นต้น
ค่าต่ำ ตับแข็ง มะเร็งตับ อดอาหาร ใช้กำลังอย่างหนัก เป็นต้น
ไกลโคฮีโมโกลบิน A1c (Glycohemoglobin A1c) 4.0 - 6.0%
*วัดด้วย HPLC
ค่าสูง เบาหวาน ไตวาย เป็นต้น
ค่าต่ำ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ โรคโลหิตจางทุกชนิด เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กลุุ่มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน