Transfer Factor ในหนังสือรับรองทางการแพทย์ PDR ปี 2011
  • 12 เมษายน 2017
  • 222
  • 0
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ PDR (Physician Desk ‘s Reference) ปี 2011   4Life Research USA, LLC 9850 South 300 West Sandy, UT 84070   Direct Inquiries to: (801) 562-3600 Fax: (801) 562-3611 productsupport@
อ่านต่อ
ความปลอดภัยของทรานสเฟอร์แฟกเตอร์
  • 26 มิถุนายน 2017
  • 998
  • 0
ความปลอดภัยของ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์           1. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือ โมเลกุลสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมระหว่างภูมิคุ้มกันเซลล์ภูมิคุ้มกัน จากผู้ให้ ไปสู่ผู้รับ       2. ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์
อ่านต่อ